E4 Brazilian Jiu-Jitsu Class Schedule

MONDAY

  • 6 am – 7:00 am Gi class
  • 6 pm – 7 pm Kids Jiu-Jitsu
  • 7 pm – 8:30 pm Gi class

TUESDAY –

  • 6 am – 7:00 am Gi class

WEDNESDAY –

  • 6 pm – 7 pm Kids Jiu-Jitsu
  • 7 pm – 8:30 pm NoGi Class

SATURDAY –

  • 12 – 1 pm All Levels Gi Class